لباس ها

لباس ها

فرزند شما به سرعت رشد خواهد کرد شاید باور نکردنی باشد!

به زودی تمام آن لباس های کوچکی که با ذوق خریداری کرده بودید برای او کوچک خواهد شد. بنابراین از خرید اضافی بپرهیزید و در این لحظه برای روزهای بعد او خرید کنید.....چند روز دیگر حتما اندازه اش خواهد شد.

از زمانی که بچه به دنیا می آید دوستان و خویشاوندان، لباس به عنوان هدیه برای بچه می آورند پس به فکر بزرگ کردن کمد باشید.

از آنها بخواهید که لباس برای سنین بزرگتر شدنش بیاورند. تا آنها را برای بعد استفاده کنید. مطمئن باشید آنها از اینکه کادوی مفید برایتان بخرند، خوشحال می شوند.

از خرید لباس هایی که در قسمت گردن، بازوها و پاها تنگ است بپرهیزید. آنها برای بچه ناراحت کننده و بسیار خطرناک است.

انتخاب شما از پارچه ی کتان نرم که با پوست بچه سازگار است، باشد.

به همان اندازه که خودتان لباس پوشیدید، بچه را بپوشانید، دمای بدن بچه هم مثل شماست و به همان اندازه حس می کند.

منبع: www.babylino.gr