پروسه رشد نوزاد ( ۶ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۶ ماهگی

در انتهای ۶ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* کنترل سرش و قدرت و ماهیچه های گردنش خیلی بیشتر از قبل شده است.

* در حالت دمر می تواند دست های خود را به جلو دهد و بنشیند.

* می تواند وزن بدنش را روی پاهایش بیندازد (ولی به این معنا نیست که می تواند راه برود).

* وقتی او را در آغوش گرفته اید، هر چه جلویش باشد، مثل: موها و عینک را طوری می گیرد که گویی آنرا نمی خواهد رها کند.

* به هنگام بازی با اسباب بازی هایش، صداهای مختلفی از خود در می آورد.

* با برگرداندن سر خود به صداها و حرف ها به آنها پاسخ می دهد.

* می تواند بجود.

* پدر، مادر و خویشاوندان نزدیک خود را می شناسد.

* نسبت به اتفاقات اطراف خود، علاقه نشان می دهد.

* وسایل و اسباب بازی هایش را در دهان می کند.

* از لیوانی که کسی برایش نگه دارد، می تواند نوشیدنی بخورد.

* می تواند غذاهای جامد را هضم کند.

* می تواند کلمات دو بخشی مثل: د....د.... را بگوید.

توجه:

تمام بچه ها با هم متفاوت هستند و هر کدام سرعت رشد متفاوتی دارد. تمام این معیارها بر اساس میانگین رشد بچه ها گفته شده است. نگران نباشید اگر رشد بچه تان از این معیارها خارج است و اگر مساله ای شما را نگران می کند حتما با دکتر اطفال تماس بگیرید.

منبع:www.babylino.gr