چهارشنبه های قصه

چهارشنبه_های_قصه#

قصه خاندن برای کودکان آنها را با مفاهیم جدید آشنا می کند . آنها را با جهان پیرامون آشنا می کند . همچنین می توانید مفاهیمی را که دوست دارید یاد بگیرند ، در قالب داستان برایشان تعریف کنید . این کار باعث می شود آسان تر مفاهبم در ذهنشان بماند .  این شیوه ی داستان خوانی نوعی از آموزش سریع به کودکان است .

..یکی از بهترین راه های وقت گذراندن با کودکان قصه گفتن است . برای این بهترین وقت بگذارید