دوشنبه ها…بخواهید چون می توانید…

دوشنبه_ها…بخواهید چون می توانید#…

یکی از زیباترین و هیجان انگیزترین بخش رشد کودکان،زمانی است که تلاش می کنند،بایستند و راه بروند. کودک در این زمان بارها زمین می خورد. خوداش را به چپ و راست می اندازد. با تلاش پاهایش را به نقطه ای قابل اعتماد تبدیل می کند. وسیله های اطرافش را می گیرد تا بایستد. بلاخره موفق می شود.

این اتفاق زیبا را بی تردید دیده ایم. به هیجان آمده ایم و کودک را تشویق کرده ایم. اما آیا تا به حال