یکشنبه ها – بازی و طبیعت

شیوه ی زندگی این روزهایمان و خانه هایی که در آن زندگی می کنیم، تغییرات زیادی نسبت به گذشته و دوران کودکی ما کرده است.یکی از غم انگیزترین تغییرات عدم وجود حیاط مستقل  ارتباط با هوای تازه در بیشتر منازل است.
فرزندانمان متاسفانه در محیطی فارغ از حس ناب طبیعت ، نور دلچسب و کافی خورشید و فضای کافی برای بازی بزرگ می شوند.
در کنار این تغییرات تعداد پارک ها در شهرها ، بخصوص شهرهای بزرگ بیشتر شده است.روزهایی را در هفته اختصاص بدهیم برای بازی فرزاندمان