پروسه رشد نوزاد( ۱۲ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۱۲ ماهگی (۱ سالگی)

بچه در انتهای ۱۲ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* بچه ها درباره ی زمانی ۱۰ تا ۱۶ ماهگی شروع به راه رفتن می کنند.

* با کمک شما راه می رود و ۴ دست و پا بر روی زمین حرکت می کند.

* اسم هر وسیله ای را که به او می گویید، به دنبالش می گردد تا پیدایش کند.

* می تواند دست بزند.

* وقتی از اتاق دیگر صدایش