پروسه رشد نوزاد (۱۱ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۱۱ ماهگی

بچه در انتهای ۱۱ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* از حالت خوابیده می تواند بنشیند.

* وسایل کوچک را می تواند با انگشت اشاره و شستش بلند کند.

* مفهوم کلمه ی “نه” را می داند ولی لزوما همیشه به آن پیروی نمی کند.

* با گرفتن مبلمان می تواند راه برود.

* اسباب بازی و وسایل را قبل از کردن در دهانش خوب بررسی می کند.

* صداهایی که از افراد