پروسه رشد نوزاد( ۱۰ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۱۰ ماهگی

بچه در انتهای۱۰ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* با حمایت شما می تواند بایستد.

* بدون کمک شما تا ۱۰ دقیقه می تواند بنشیند.

* می تواند چهار دست و پا راه رود.

* می تواند بر روی پاهایش بایستد.

* وقتی کسی اسباب بازی هایش را بر می دارد، واکنش نشان می دهد.

* بدون اینکه بداند، واقعا چه کسی پدر و مادرش است، “ماما”، “بابا” می گوید.

*غریبه ها