پروسه رشد نوزاد (۹ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۹ ماهگی

بچه در انتهای ۹ ماهگی قادر به انجام چه کاهایی است:

* دستش را برای گرفتن اسباب بازی دراز می کند.

* اگر چیزی بیافتد، می تواند آن را با نگاهش پیدا کند.

* می تواند با تعادل کامل بنشیند.

* در مقابل افراد ناشناس خجالت می کشد.

* بعضی اوقات نمی خواهد در کنار افرادی که قبلا آنها را می شناخته باشد، مانند: پدر و مادر بزرگش، ولی این قضیه تغییر خواهد کرد.

*