پروسه رشد نوزاد ( ۸ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۸ ماهگی

بچه در پایان ۸ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است؟

* ۴ دست و پا راه می رود. ولی برخی از بچه ها ۴ دست و پا راه نمی روند بلکه ابتدا به ساکن، ایستاده راه می روند.

* دستش را دراز می کند و وسایلی که حتی از او راه دور هستند را می گیرد.

* وقتی او را سر پا نگه می دارید، می تواندتعادلش را حفظ کند.

* می تواند به تنهایی بنشیند.