پروسه رشد نوزاد ( ۷ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۷ ماهگی
بچه در انتهای ۷ ماهگی چه کارهایی می تواند انجام دهد:
* می تواند به تنهایی بیسکویت بخورد.
* از خود آواهای نامفهوم در می آورد.
* بدون حمایت و کمک شما، می تواند بنشیند.
* دائما در حال غلت زدن است.
* ۴ دست و پا رفتن را کم کم شروع می کند.
* جغجغه را می گیرد و تکان می دهد.
* از وجود خود، درک وفهم پیدا می کند. (می فهمد که وجود دارد.)
* می تواند قاشق را نگه دارد ولی از آن نمی تواند استفاده کند.
*