پروسه رشد نوزاد ( ۵ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۵ ماهگی

بچه تا انتهای ۵ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* می تواند سرش را نگه دارد حتی در حالت نشسته.

* بر روی شانه خود می تواند بخوابد و در حالت دمر می تواند قفسه ی سینه خود را بالا بکشد.

* می تواند غلت بزند.

* می تواند اشیا ریز را ببیند، مانند: کشمش

* از روی ذوق، جیغ می زند.

* از خود صداهای نا مفهوم و بی معنی در می