پروسه رشد نوزاد ( ۴ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۴ ماهگی

تا آخر ۴ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است؟

* بلند می خندد.

* از روی ذوق، جیغ می زند.

* با اشتیاق محیط اطراف خود و اتفاقات جدیدی که می افتد را نگاه و کشف می کند.

* به نظر می آید  از حرف زدن با شما و زمان حمام گرفتن لذت می برد.

* با لگد زدن و دست و پا تکان دادن، هیجان خود را نشان می دهد.

* در حالت