پروسه رشد نوزاد( ۳ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۳ ماهگی

در انتهای ۳ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* در حالت دمر می تواند سرش را بالا نگه دارد.

* بدون کنترل خود می تواند بلند بخندد.

* وقتی شما را می بیند و یا صدایتان را می شنود، واکنش از خود نشان می دهد.

* دست های خود را می تواند بگیرد.

*سعی می کند وسایل را بگیرد و یا به آنها دسترسی داشته باشد.

* اعضای بدنش برایش جدید است و