پروسه رشد نوزاد ( ۲ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۲ ماهگی

در پایان ۲ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی خواهد بود:

* به صورت پدر و مادرش نگاه می کند و به حرف هایشان توجه می کند.

* حس امنیت را احساس می کند، چون نیازمند فردی است که از او مراقبت کند.

* اجسام در فاصله ۷۵ سانتی متر که با حرکات نیم دایره ای در بالای سرش تکان می خورد را به وضوح می بیند.

* با لبخند شما، لبخند می زند.

* به