پروسه رشد نوزاد ( ۱ ماهگی)

پروسه ی یک ماهگی رشد

در روزهای اول…

بچه تازه به دنیا آمده شما چه کار می تواند بکند:

*گردنش تحت کنترل خودش نیست، ولی وقتی دراز کشیده است سرش را به سمتی که دوست دارد می چرخاند.

*می تونه دست و پاهایش را تکان دهد. می تواند به آرامی پاهایش را کمی خم کند.

*چشم هایش می تواند بر روی اجسام ۲۰ تا ۳۰ cmتمرکز کند ولی به وضوح آنها را نبیند.

*نمی تواند تشخیص دهد که چه کسی به او